HOTARAREA AGOA NR. 1 din 07.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, Registrul Comertului J40/175/1991 si CUI 397270, a fost convocata in ziua de 07.04.2021 prin publicare in ziarul BURSA din 04.03.2021 si Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 897 / 04.03.2021 pentru actionarii aflati in evidenta la sfarsitul zilei de 15.03.2021.
Cvorumul a fost reprezentat de 720.686 actiuni din totalul de 1.797.250, adica 40,09%.
Adunarea a fost legal si statutar constituita.
In aceste conditii AGOA

HOTARASTE:
Se aproba:
1. Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2020;
2. Raportul Comisiei de cenzori;
3. Bilantul contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2020;
4. Repartizarea profitului – nu este cazul, nu exista profit pe anul 2020;
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie;
6. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021;
7. Programul de investitii pe anul 2021;
8. Consiliul de administratie pentru o perioada de 4 ani, conform Statutului societatii, in urmatoarea componenta:
- Georgescu Tudor
- Margarit Gheorghe
- Coiculescu Maria
Ceilalti doi Administratori, dl. Catu Marian si dl. Georgescu Sorin, se revoca din functie.
9. Indemnizatia pentru administratori la nivelul lunii martie 2020;
10. Indemnizatia pentru membrii comisiei de cenzori la nivelul lunii martie 2020;
11. Raportului Consiliului de administratie privind structura activelor imobilizate ale societatii, cladiri si terenuri, in perioada 01.01.2020 – 01.10.2020; nu au fost dobandite si /sau instrainate de catre societate active imobilizate pe parcursul anului 2020 pana la data sedintei;
12. Raportul Consiliului de administratie privind valoarea chiriei practicate de societate aferenta spatiilor comerciale inchiriate, suprafata medie inchiriata, valoarea chiriei medii; restantele inregistrate la incasarea chiriilor au fost recuperate in proportie de 90%;
13. Raportul Consiliului de administratie privind structura veniturilor societatii obtinute din prestarea de servicii.

Presedinte : Georgescu Tudor
Secretar : Gheorghe Mihaela