CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR             (AGOA) la data de 07.04.2021 ora 13, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.03.2021 ca data de referinta.

Locatie: sediul social din str. George Georgescu nr. 10, et. 1.

Participarea se va face in acord cu prevederile HG nr. 24 / 14.05.2020, cu modificarile ulterioare, privind instituirea starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire a infectiilor.

ORDINEA DE ZI pentru AGOA

1.  Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul    2020;

2.  Aprobarea raportul Comisiei de cenzori;

3.  Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2020;

4.  Repartizarea profitului;

5.  Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;

6.  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021;

7.  Aprobarea programului de investitii pe anul 2021;

8.  Alegerea consilului de administratie pentru pentru urmatoarea perioada de 4 ani;

9.  Stabilirea indemnizatiei pentru administratori;

10. Stabilirea indemnizatiei pentru comisia de cenzori;

11. Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind structura activelor imobilizate ale societatii, cladiri si terenuri, in perioada 01.01.2020 si 01.10.2020, cu mentionarea, daca este cazul, a activelor imobilizate care au fost dobandite si /sau instrainate de catre societate pe parcursul anului 2020 pana la data prezentei sedinte;

12. Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind valoarea chiriei practicate de societate aferenta spatiilor comerciale inchiriate, suprafata medie inchiriata, valoarea chiriei medii si restantele care s-au inregistrat la incasarea chiriilor, precum si masurile ce au fost luate de catre consiliul de administratie pentru recuperarea lor;

13. Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind structura veniturilor societatii obtinute din prestarea de servicii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

Daca la prima convocare conditia intrunirii nu este indeplinita, se reprogrameaza la data de 08.04.2021 ora 13, in acelasi loc.

Presedinte CA,

Georgescu Tudor