CONVOCARE

Nr. 1190 / 14.04.2022

Consiliul de administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ( AGOA ) la data de 17.05.2022 ora 12, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.05.2022 ca data de referinta.
Locatie: sediul social din str. George Georgescu nr. 10, et. 1.

ORDINEA DE ZI pentru AGOA

1. Aprobarea raportului consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2021
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2021
4. Repartizarea profitului
5. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2021
8. Stabilirea indemnizatiei pentru administratori
9. Stabilirea indemnizatiei pentru comisia de cenzori

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

Daca la prima convocare conditia intrunirii nu este indeplinita, se reprogrameaza la data de 18.05.2022 ora 12, in acelasi loc.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor