HOTARAREA AGOA NR. 1 din 17.05.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 17.05.2022 prin publicare in ziarul BURSA in data de 15.04.2022, Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1588/15.04.2022 si pe site-ul societatii, pentru toti actionarii aflati in evidenta la data de 05.05.2022.
Cvorumul prezent a intrunit 701.921 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 39,05% AGOA este legala si statutara.

In aceste conditii AGOA

HOTARASTE:

Se aproba:

1. Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2021
2. Raportul Comisiei de cenzori
3. Bilantul contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2021
4. Repartizarea profitului net din exercitiul financiar 2021 in suma de 4.197 pentru recuperarea pierderii fiscale din anul 2020
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie
6. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022
7. Programul de investitii pe anul 2022
8. Indemnizatia pentru Administratori se mentine la nivelul lunii aprilie 2020
9. Indemnizatia pentru membrii comisiei de cenzori ae mentine la nivelul lunii aprilie 2020.

Presedinte Consiliu Administratie,
Georgescu Tudor

Secretar,
Gheorghe Mihaela