CONVOCARE -Sedinta ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ASCENSORUL S.A.

Nr.1150/19.04.2023
In temeiul prevederilor art. 111 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) si art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.13, 14 si 17 din Actul Constitutiv al S.C. ASCENSORUL S.A.,
Consiliul de Administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) in data de 23.05.2023 ora 13, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor.

LOCUL DE DESFASURARE: Sediul social din str. George Georgescu nr. 10, parter, birou Director Vanzari.

ORDINEA DE ZI A AGOA:

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2022:

2. Repartizarea profitului pe anul 2022:

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2023

6. Alegerea Comisiei de cenzori pentru un nou mandat de 3 ani, incepand cu 24.05.2023

7. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este 15.05.2023.

In cazul in care la data de 23.05.2023 nu se intruneste cvorumul pentru validarea deliberarilor, se convoaca a doua AGOA pentru data de 24.05.2023 ora 13, cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea AGOA se publica intr-un ziar de circulatie nationala, pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa www.ascensorul.ro si in Monitorul Oficial al Romaniei.

Potrivit art. 1172 alin.(2) din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele privind punctele 1 si 2 inscrise pe agenda AGOA ASCENSORUL SA sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa www.ascensorul.ro la data publicarii convocarii.
Restul documentelor privind celelalte puncte de pe ordinea de zi AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru consultare atat la sediul societatii din str. George Georgescu nr. 10, Bucuresti, sector 4, cat si electronic, in baza cererii actionarilor adresate la e-mail office@ascensorul.ro.
Actionarii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot face in scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu exceptia cazului cand acestea se refera la modificarea actului constitutiv, in cel mult 15 zile de la data convocarii, urmand ca propunerile sa fie inscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunarii generale.
Hotararile AGOA se iau prin vot deschis, iar pentru alegerea Comisiei de cenzori prin vot secret.
Verificarea, validarea si evidenta voturilor se va face de catre secretariat, urmand a se pastra in siguranta documentele precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.
Utilizarea datelor personale necesare indeplinirii activitatilor legate de sedinta AGOA ASCENSORUL SA se va realiza doar in scopul pentru care acestea sunt solicitate, ASCENSORUL SA nefolosind datele personale in alte scopuri care nu sunt legate de buna desfasurare a sedintei. Datele personale nu vor fi facute cunoscute tertilor, acestea fiind destinate doar personalului ASCENSORUL SA implicat in organizarea si desfasurarea in bune conditii a acestei sedinte.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor