HOTARAREA AGOA Nr. 1 din 23.05.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 23.05.2023 prin publicare in ziarul National in data de 21.04.2023, Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1826/21.04.2023 si pe site-ul societatii, pentru toti actionarii aflati in evidenta la data de 15.05.2023.
Cvorumul prezent a intrunit 830.635 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 46.21%. AGOA este legala si statutara.

In aceste conditii AGOA

HOTARASTE:

Se aproba:
1. Situatiile financiare ale anului 2022:
1.1 Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022
1.2 Raportul Comisiei de cenzori
1.3 Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2022

2. Repartizarea profitului aferent anului 2022:
• suma de 619.443 lei din profit sa fie repartizata pentru acoperirea in totalitate a pierderii inregistrate in 2020;
• diferenta, in suma de 655.794 lei, ramane nerepartizata, pana la o data ulterioara cand va avea loc o noua sedinta AGA si actionarii vor decide asupra acestui aspect.
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022

4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

5. Programul de investitii pe anul 2023

6. Comisia de cenzori pentru un nou mandat de 3 ani, incepand cu 24.05.2023 in urmatoarea componenta:
• Cenzori:
Stan Mariana – economist – expert contabil
Dumitrescu Victoria – economist – contabil autorizat
Stoian Lucia – economist – contabil autorizat
• Cenzor supleant:
Popov Radu Stefan – economist

7. Structura de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru anul 2023 – administratori 55 % – cenzori 33 % din salariul mediu brut pe societate la data de 31.03.2023.

Presedinte AGOA,
Georgescu Tudor

Secretar,
Gheorghe Mihaela