PROCEDURA Privind accesul la informatii / documente si participarea actionarilor la sedinta AGOA DIN 14/15.05.2024

1. Documente aferente AGA:
Convocatorul, materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate incepand cu data de 12.04.2024, pe pagina de web a societatii (www.ascensorul.ro) sau obtinute prin mijloacele / formele prevazute de legislatia in vigoare, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail: office@ascensorul.ro.
Adresa registraturii societatii este: Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4.
Orice corespondenta referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor si a voturilor prin corespondenta impreuna cu documentatia conexa) trebuie sa fie trimisa la adresa registraturii indicate mai sus, cel tarziu pana la data de 11.05.2024.

Capitalul social al societatii ASCENSORUL SA este format din 1.797.250 actiuni, fiecare actiune detinuta da dreptul actionarului la un vot in adunarea generala.

2. Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:
Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si care sa fie trimis la sediul societatii prin posta, curierat sau e-mail la adresa: office@ascensorul.ro, in termenul de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii AGA in Monitorul Oficial (12.04.2024), respectiv pana la data de 27.04.2024.
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 30.04.2024, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:
- prin document olograf, in original, prin posta sau serviciul curierat, la registratura societatii, mentionand in clar ” Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.05.2024”
sau
- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 445/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: office@ascensorul.ro, mentionand la subiect ” Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.05.2024”.

3. Intrebari referitoare la AGA:
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acesta sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana cel tarziu in data de 27.04.2024.
Calea de transmitere:
- prin posta, curiarat, la registratura societatii din str. George Georgescu nr 10
- prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata la adresa de e-mail: office@ascensorul.ro
Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsuLui pe website-ul www.ascensorul.ro, sectiunea informatii/stiri.

4.Participarea la AGA:
Data de referinta este 30.04.2024.
Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale.
Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate / imputerniciri (procura) reprezentant persoana fizica si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

5. Documente de reprezentare:
a) Documente necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice:
- daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de alta persoane: procura speciala, in conditiile legii, alaturi de actul de identitate al reprezentantului;
b) Documente necesare pentru articiparea la AGA a actionarilor persoane juridice:
- reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al actionarilor perosane juridice se constata in baza listei actionarilorprimita de la Depozitarul Central SA ;
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala, in conditiile legii, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice.
Formularele: Procura speciala si Buletin de vot prin corespondenta
Se pot obtine de la sediul societatii – REGISTRATURA / SECRETARIAT si de pe site-ul societatii:www.ascensorul.ro
Dupa completarea si semnarea procurii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune / expedia la registratura societatii pana la data de 11.05.2024, mentionand pe plic in clar ” Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 14/15.05.2024”.
Un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al doilea exemplar ramane la actionar. Procurile vor fi insotite de copie a actului de identitate (persoana fizica) sau de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in convocatorul AGA, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Procurile, impreuna cu documentele aferente, vor putea fi transmise si electronic, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa dee-mail: office@ascensorul.ro, mentionand la subiect ” Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 14/15.05.2024’’.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de 01.05.2024 pe website-ul societatii sau direct de la Registratura societatii.
Formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis in original la registratura societatii din str. George Georgescu nr. 10, sector 4 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@ascensorul.ro prin utilizarea semnaturii electonice extinse incorporate.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de catre secretarii desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare , aferente ordinii de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 021 / 336 85 40 , intre orele 7.30-16 / luni – joi si 7.30-13.30 vineri.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
GEORGESCU TUDOR