BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Subsemnatul(a) _____________________ detinator/detinatoare a _________ actiuni emise de S.C. ASCENSORUL S.A., care imi confera dreptul la __________ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc la data de 14.05.2024 ora 1100 sau la data de 15.05.2024 ora 1100, exercit dreptul de vot aferent actiunilor mele astfel:
1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023:
1.1 Aprobarea raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
1.2 Aprobarea raportului Comisiei de cenzori
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
1.3 Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2023
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
2. Repartizarea profitului
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2024
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE
6. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru exercitiul in curs
 PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data _____________________
Semnatura _________________ (actionar)
_________________ (reprezentant)