CONVOCARE Sedinta ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ASCENSORUL S.A.+Completarea ordinii de zi AGOA stabilita pentru data de 14.05.2024+Formulare pentru vot

Nr. 1082 / 11.04.2024

In temeiul prevederilor art. 111 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) si art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.13, 14 si 17 din Actul Constitutiv al S.C. ASCENSORUL S.A.,
Consiliul de Administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) in data de 14.05.2024 ora 1100, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor.

LOCUL DE DESFASURARE: Sediul social din str. George Georgescu nr. 10, ETAJ 1, birou Director General .

ORDINEA DE ZI A AGOA:

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023:
1.1 Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023
1.2 Raportul Comisiei de cenzori
1.3 Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2023

2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2023

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2024

6. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru exercitiul in curs.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este 30.04.2024.

In cazul in care la data de 14.05.2024 nu se intruneste cvorumul pentru validarea deliberarilor, se convoaca a doua AGOA pentru data de 15.05.2024 ora 1100, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea AGOA se publica intr-un ziar de circulatie nationala, pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa www.ascensorul.ro si in Monitorul Oficial al Romaniei.

Potrivit art. 1172 alin.(2) din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele privind punctele 1 si 2 inscrise pe agenda AGOA ASCENSORUL SA sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa www.ascensorul.ro la data publicarii convocarii.
Restul documentelor privind celelalte puncte de pe ordinea de zi AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru consultare atat la sediul societatii din str. George Georgescu nr. 10, Bucuresti, sector 4, cat si electronic, in baza cererii actionarilor adresate la e-mail office@ascensorul.ro.
Actionarii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot face in scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu exceptia cazului cand acestea se refera la modificarea actului constitutiv, in cel mult 15 zile de la data convocarii, urmand ca propunerile sa fie inscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunarii generale.
Hotararile AGOA se iau prin vot deschis.
Verificarea, validarea si evidenta voturilor se va face de catre secretariat, urmand a se pastra in siguranta documentele precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.
Utilizarea datelor personale necesare indeplinirii activitatilor legate de sedinta AGOA ASCENSORUL SA se va realiza doar in scopul pentru care acestea sunt solicitate, ASCENSORUL SA nefolosind datele personale in alte scopuri care nu sunt legate de buna desfasurare a sedintei. Datele personale nu vor fi facute cunoscute tertilor, acestea fiind destinate doar personalului ASCENSORUL SA implicat in organizarea si desfasurarea in bune conditii a acestei sedinte.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor

COMPLETAREA ORDINII DE ZI- AGOA- stabilita pentru data de 14.05.2024
NR.1257/26.04.2024

La solicitarea dlui Georgescu Tudor in calitate de actionar, in temeiul art. 1171 din Legea 31 / 1990 a societatilor comerciale, Consiliul de Administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. completeaza ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.05.2024 – ora 11, ce va avea loc la sediul societatii din str. George Georgescu nr 10, sector 4, et 1 – Cabinet Director General, prin introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi:
Pct. 7 Aprobarea alegerii unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al societatii pentru o perioada de 12 luni, 2024 – 2025.
Propunerea Consiliului de Administratie:
Dl Georgescu Sorin Petre domiciliat in Bucuresti, str. Panait Istrati nr. 28, sector 1 – inginer proiectant – membru neexecutiv interimar in Consiliul de Administratie din 07.06.02023 pana in prezent.
Conform prevederile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990:
„Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.“
Ordinea de zi completata este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023:
1.1 Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023
1.2 Raportul Comisiei de cenzori
1.3 Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2023
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2023
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2024
6. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru exercitiul in curs.
7. Aprobarea alegerii unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al societatii pentru o perioada de 12 luni, 2024 – 2025.
Propunerea Consiliului de Administratie:
Dl Georgescu Sorin Petre domiciliat in Bucuresti, str. Panait Istrati nr. 28, sector 1 – inginer proiectant – membru neexecutiv interimar in Consiliul de Administratie din 07.06.02023 pana in prezent.

Presedintele Consiliului de Administratie
Georgescu Tudor

formular-procura-speciala-de-reprezentarebuletin-de-vot-alegerea-membrului-ca-2024-2025formular-buletin-de-vot-prin-corespondenta