R A P O R T D E G E S T I U N E privind activitatea desfasurata de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ASCENSORUL SA IN ANUL 2023+Raport Comisia de Cenzori

Cap.1 PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

SC ASCENSORUL SA , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/175/1991, CIF RO 397270, este persoana juridica romana, infiintata in baza legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitatea principala este Montaj, intretinere si reparatii ascensoare , corespunzator codului CAEN 4329.

Din punct de vedere al Situatiilor Financiare, aplica reglementarile contabile armonizate su directivele europene si Standardele Internationale de contabilitate.

In anul 2023, conducerea societatii a fost asigurata de Consiului de administartie, format din 3 membri , dupa cum urmeaza:
- Georgescu Tudor, Presedinte
- Georgescu Sorin , Membru interimar
- Coiculescu Maria, Membru

Membrii CA au fost alesi in AGOA din data de 08.07.2020.
Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte in care au fost analizate si s-au luat hotarari in diferite probleme .
In anul 2023, conducerea executiva a fost exercitata de directorii executivi cu contract de mandat, astfel:
- Georgescu Tudor, Director General
- Nistor Mihaela, Direcor Economic
- Tudose Adrian Viorel, Director Vanzari
Capitalul Social subscris si varsat la data de 31.12.2023 este de 179.725 Lei, reprezentand 1.797.250 actiuni cu valoare nominal de 0,1 lei/actiune.
Structura sintetica consolidata la 31.12.2023 a actionariatului se prezinta astfel:
- Lista Persoane Juridice 14,11 %
- Lista Persoane Fizice 85,89 %

Cap.2 SITUATIA ECONOMICA- FINANCIARA
In anul 2023, societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate cu Legislatia in vigoare , Hotararile Consiliului de Administratie si procedurile proprii.

Structura veniturilor (lei)

Natura Exercitiul Exercitiul %2023 % %
VENITURI financ 2023 financ 2022 2022 2023 2022

Total din care: 13.423.274 14.687.731 91,39 100 100 *exploatare 13.355.138 14.656.668 91,12 99,49 99,79
*financiare 68.136 31.063 219,35 0,51 0,21

- Pe total , veniturile au scazut cu 8,6 % fata de anul precedent, cand au fost obtinute venituri din vanzarea de active imobilizate ; ponderea majoritara o detin veniturile din exploatare.

Structura cheltuielilor (lei)

Natura Exercitiul Exercitiul %2023 % %
CHELTUIELI financ 2023 financ 2022 2022 2023 2022

Total din care: 13.418.862 13.412.494 100 100 100
*exploatare 13.405.990 13.390.702 100,11 99,90 99,84
*financiare 12.872 21.792 59,07 0,1 0,16

Pe total , cheltuielile s-au pastrat la nivelul anului precedent , iar cheltuielile de exploatare sunt majoritare.
In continuare, vom prezenta urmatoarele note explicative:
1. Active imobilizate
2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
3. Repartizarea profitului/ Recuperare pierdere
4. Analiza rezultatului
5. Situatia creantelor si datoriilor
6. Principii, politici si metode contabile
7. Actiuni si obligatiuni
8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari
10. Alte informatii

NOTA 1

1.Active imobilizate

Terenuri si cladiri

Soldul acestora este nemodificat fata de inceputul anului.

Instalatii tehnice si masini

S-a vandut o balanta electronica, complet amortizata , in valoare de 10989,56 lei.

2. Imobilizari financiare
Reprezinta participarea societatii la capitalul altor societati ( prin titluri de participare) in suma de 6.045 lei.

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (lei)

Denumire sold la TRANSFERURI sold la
Provizion 01.01.2023 in cont din cont 31.12.2023

Provizion ptr.
depreciere clienti 256.310 – – 256.310

Provizioanele pentru deprecierea clientilor reprezinta valoarea facturilor neincasate pentru o perioada mai mare de 270 zile de la data scadentei ( inregistrate dupa 01.01.2004 ). Soldul de la 31.12.2023 , neschimbat fata de 01.01.2023 reprezinta provizionul creat in anii anteriori pentru facturile emise in perioada 01.01.2004-31.03.2012 si neincasate pana la 31.12.2023.

NOTA 3

Repartizare profit ( lei)

Societatea a inregistrat un profit net de 4412 lei, care urmeaza a fi repartizata de AG , ulterior.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare ( lei)

I N D I C A T O R exercitiul exercitiul
curent precedent

1.Cifra de afaceri neta (din prod) 12.598.956 12.298.575
2.Costul bunurilor vandute si al 10.331.999 10.246.187
serviciilor prestate
2.1 Chelt activ baza 7.264.226 7.267.077
2.2 Chelt activ auxiliare repartizate asupra chelt indirecte de productie
2.3 Chelt indir de productie 3.067.773 2.979.110
3.Rezultatul brut aferent cifrei de
afaceri nete ( 1-2 ) 2.266.957 2.052.388
4. Cheltuieli de desfacere
(transport pt aprovizionare) 96.030 74.470

5. Cheltuieli generale de administr
( inclusiv si alte ch care nu au fost incl
in costuri- penalitati, ch. marfuri, ch.
provizioane, alte ch de exploatare) 2.751.649 2.711.755
6.Alte venituri din exploatare 529.870 1.999.803

7. Rezultatul din exploatare
( 3-4-5+6 ) -50.852 1.265.966

Cifra de afaceri neta a crescut cu 2,44 % , iar costul produselor vandute cu 0,8 %.

Cheltuielile generale de administratie ( neincluse in costul productiei ) reprezinta 26,63 % din costul productiei , la acelasi nivel ca in anul precedent cand acestea reprezentau 26,46 %.

SC ASCENSORUL SA
– COMISIA DE CENZORI –
R A P O R T

de audit financiar si certificare a Situatiilor financiare intocmite
la data de 31.12.2023

Comisia de cenzori, numita de Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul SC ASCENSORUL SA, formata din:

-DUMITRESCU VICTORIA -cenzor actionar,
-STAN MARIANA –cenzor –expert contabil,
-STOIAN LUCIA – cenzor – contabil autorizat

in indeplinirea mandatului incredintat de aceasta, am procedat la auditarea situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2023 pentru exercitiul incheiat, care se refera la:
- total bilant: – 8.196.441 lei ;
- cifra de afaceri: – 13.324.875 lei;
- rezultatul net al exercitiului: - 4.412 lei.
Aceste conturi asa cum sunt redate si in Anexele A,B,C,si D au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii S.C. ASCENSORUL S.A. Bucuresti.
Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului sa exprimam o opinie corecta asupra inregistrarilor efectuate in aceste conturi in perioada raportata.
Auditul s-a efectuat in conformitate cu Normele de audit financiar si certificare a bilantului contabil, elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor autorizati din Romania, aliniate la Directivele Europene si Standardele Internationale de Raportare Financiara.
Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si executat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca rulajele si soldurile conturilor nu comporta anomalii semnificative.
Auditul consta in a examina pe baza de sondaje, elementele probante care sa justifice sumele si informatiile continute in conturile raportate. El consta, de asemenea, in evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite si estimarile semnificative facute de catre conducerea S.C. ASCENSORUL S.A. pentru inchiderea conturilor, cat si in efectuarea unei revederi a prezentarii de ansamblu a acesteia.
Estimam ca auditul furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei noastre.
Dupa parerea noastra, conturile raportate, dau o imagine fidela asupra situatiei financiare a societatii la 31.12.2023 a contului de profit si pierdere si anexelor sale, raportul contabil fiind intocmit in conformitate cu Normele metodologice elaborate in acest sens de Ministerul Finantelor si ca atare , le certificam si le supunem spre aprobare Adunarii Generale a actionarilor.

.
COMISIA DE CENZORI:

DUMITRESCU VICTORIA -cenzor actionar

STAN MARIANA cenzor –expert contabil

STOIAN LUCIA cenzor -contabil autorizat