HOTARAREA AGOA Nr. 1 din 14.05.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 14.05.2024 prin publicare in Monitorul oficial partea a IV a nr. 1840 / 12.04.2024, anunt in publicatia ANUNTUL TELEFONIC din 12.04.2024 cu publicare online si varianta tipar si pe site-ul societatii www.ascensorul.ro.
Cvorumul prezent a intrunit 564.946 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 31.43%. AGOA este legala si statutara.

In aceste conditii AGOA

HOTARASTE:

Se aproba:
1. Situatiile financiare ale anului 2023:
1.1 Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023
1.2 Raportul Comisiei de cenzori
1.3 Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2023

2. Repartizarea profitului aferent anului 2023:
Profitul net in suma de 4400 lei ramane nerepartizat pana la o data ulterioara cand actionarii vor decide si asupra profitului / 2022 in suma de 655.794 lei, inca nerepartizat;
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023

4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024

5. Programul de investitii pe anul 2024

6. Structura de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru exercitiul in curs – administratori 55 % – cenzori 33 % din salariul mediu brut pe societate la data de 31.03.2024

7. Alegerea dlui Georgescu Sorin Petre in functia de membru neexecutiv in Consiliul de Administratia al societatii pentru o perioada de 12 luni si anume in intervalul 14.05.2024 – 07.04.2025. Pana la data sedintei AGOA din 14.05.2024, dl. Georgescu Sorin Petre a detinut functia de membru C.A. neexecutiv interimar, conform Hotararii C.A. nr. 6 / 07.06.2023.

Presedinte AGOA,
Georgescu Tudor

Secretar,
Gheorghe Mihaela